Inloggen

Toelichting voor bepaling belastingstatus

Actieve niet-financiële entiteit 

Entiteit die haar omzet haalt uit actieve werkzaamheden, handel of zakelijke activiteit (productie, industrie, niet-financiële diensten enz.) en waarvan minder dan 50% van het inkomen van het voorgaande kalenderjaar passief is. In dit verband is een financiële instelling géén actieve werkmaatschappij. 

Exempt code 

Een exempt code wordt gebruikt door de Amerikaanse belastingdienst (IRS) ter identificatie. Met deze code ofwel letter geeft u aan dat uw organisatie een non-specified US Person is. De IRS hanteert de volgende codes volgens de Amerikaanse wetgeving: 

 1. A An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37). 
 2. B The United States or any wholly owned agencies or instrumentalities. 
 3. C A state, the District of Columbia, a US Territory, or any of their political subdivisions or any wholly owned agency or one or more instrumentalities of any of the foregoing. 
 4. D A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Reg. section 1.1472 1(c)(1)(i). 
 5. E A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i). 
 6. F A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state. 
 7. G A real estate investment trust. 
 8. H A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940. 
 9. I A common trust fund as defined in section 584(a). 
 10. J A bank as defined in section 581. 
 11. K A broker. 
 12. L A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1). 
 13. M A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan. 

 

Twijfelt u over de exempt code van uw organisatie? Vraag dan uw belastingadviseur 

FATCA 

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van US Persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst met de Verenigde Staten gesloten voor uitwisseling van informatie over: US Persons in Nederland, en Nederlandse belastingplichtigen in de Verenigde Staten. 

Financiële instelling 

Dit is een juridische entiteit die onder één van de volgende definities valt: 

 • ‘Custodian’: een juridische entiteit die financiële activa zoals effecten bewaart voor anderen (meestal klanten). En waarvan het bruto inkomen tijdens de kortste van de hierna genoemde periodes voor ten minste 20% voortkomt uit het houden of bewaren van financiële activa en gerelateerde financiële diensten. De periodes zijn:
  • drie jaar voorafgaand aan het lopende boekjaar;
  • periode sinds de oprichting van de juridische entiteit. 
 • Bancaire instelling: een juridische entiteit die geld in bewaring neemt (deposito’s) als bank- of vergelijkbare activiteit. Denk aan instellingen zoals een bank en financiële leasemaatschappij. 
 • Verzekeringsmaatschappij: een juridische entiteit die een verzekeringsonderneming drijft of als holding van een verzekeraar functioneert, en die verzekeringsproducten met een opgebouwde waarde aanbiedt.  
 • Een juridische entiteit die voor rekening van een klant één of meer van de volgende activiteiten uitvoert:
  • Handelen in financiële instrumenten en activa. Bijvoorbeeld in cheques, rekeningen, depositocertificaten, derivaten, rente- en indexinstrumenten, vreemde valuta’s, overdraagbare effecten en commodity futures trading.
  • Individueel of collectief portfolio management.
  • Op een andere manier investeren, administreren of beheren/ managen van fondsen of geld. Dit gebeurt voor rekening van andere personen. 
 • Een juridische entiteit die opereert als een:
  • private equity fonds;
  • durfkapitaalfonds, of
  • overnamefonds dat met schulden wordt gefinancierd. 
 • Ieder ander investeringsfonds dat:
  • het doen van acquisities of het financieren van juridische entiteits als doel heeft, en
  • vervolgens de belangen houdt voor investeringsdoeleinden. Wordt de juridische entiteit beheerd door een juridische entiteit in één of meer van de drie onderste categorieën hierboven? Dan is de beheerde juridische entiteit ook een financiële instelling. 

 

Fiscale vestigingsplaats 

Iedere juridische entiteit heeft een fiscaal vestigingsland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een juridische entiteit fiscaal gevestigd is in dat land. 

Wanneer is een juridische entiteit fiscaal gevestigd in Nederland? 

Een juridische entiteit is fiscaal gevestigd in Nederland indien haar plaats van feitelijke leiding zich in Nederland bevindt. Bovendien wordt een juridische entiteit die is opgericht naar Nederlands recht geacht fiscaal gevestigd te zijn in Nederland, tenzij haar plaats van feitelijke leiding zich bevindt in een land waarmee Nederland een belastingverdrag gesloten heeft. De voornaamste feiten en omstandigheden die de plaats van feitelijke leiding bepalen, zijn de volgende: 

 • de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen; 
 • de plaats waar de directieleden werken en vergaderen; en 
 • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt. 

 

De volgende feiten en omstandigheden kunnen ook een indicatie zijn voor de plaats van feitelijke leiding: 

 • de plaats waar de aandeelhouders wonen en vergaderen; 
 • de plaats waar de juridische entiteit is geregistreerd; 
 • de plaats waar de juridische entiteit is opgericht. 

 

Wanneer is een juridische entiteit fiscaal gevestigd in een ander land? 

Welke criteria een land voor de beoordeling van de fiscale vestigingsplaats hanteert, kunt u in de wet van dat land vinden. Er bestaan uiteenlopende feiten en omstandigheden op grond waarvan een land vindt dat een juridische entiteit voldoende met dat land verbonden is om voor haar totale winst belastingplichtig te zijn. Op de website www.oecd.org met de zoekterm ‘tax residency rules’ vindt u welke feiten en omstandigheden dat zijn. 

Waar zijn transparante entiteiten fiscaal gevestigd voor de toepassing van de CRS en de FATCA? 

Een transparante entiteit, zoals een vennootschap onder firma of een besloten commanditaire vennootschap, heeft zelf geen fiscale vestigingsplaats. Echter voor de toepassing van de CRS en de FATCA wordt de fiscale vestigingsplaats geacht daar te zijn waar feitelijk leiding gegeven wordt aan de activiteiten van de transparante entiteit. Indien niet precies te bepalen valt waar de feitelijke leiding zich bevindt, kan het adres van het belangrijkste kantoor van de transparante entiteit de doorslag geven. NB De fiscale vestigingsplaats voor de toepassing van de CRS en de FATCA kan anders zijn dan die voor de toepassing van de winstbelasting. 

Filialen van juridische entiteit 

Een filiaal is fiscaal gevestigd in het land waar de juridische entiteit waar het filiaal deel van uitmaakt fiscaal gevestigd is. Dus niet in het land waar het filiaal gevestigd is. Twijfelt u waar uw juridische entiteit fiscaal gevestigd is? Overleg dan met uw belastingadviseur. 

Juridische Entiteit 

Iedere persoon of rechtsvorm anders dan een natuurlijk persoon. Denk aan een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV) of een ander samenwerkingsverband zoals een Vennootschap onder Firma (VOF). Een trust geldt binnen dit kader ook als juridische entiteit. 

Non specified US Person 

De Amerikaanse belastingdienst (IRS) heeft bepaalde US Persons uitgesloten van rapportageverplichtingen door financiële instellingen onder FATCA. Een organisatie weet meestal als zij uitgesloten is volgens de specifieke voorwaarden van de IRS en de Amerikaanse belastingwetgeving (US Internal Revenue Code). 

Twijfelt u of uw organisatie deze status heeft? Ga dan voor meer informatie naar www.irs.gov of vraag uw belastingadviseur hiernaar. 

Passieve niet-financiële entiteit 

Entiteit waarvan meer dan 50% van het inkomen van het voorgaande kalenderjaar passief is. 

Passief inkomen is het deel van het bruto-inkomen dat bijvoorbeeld bestaat uit: 

 • dividenden en dividendvervangende betalingen;
 • rente en inkomsten die vergelijkbaar zijn met rente;
 • bepaalde royalty’s;
 • annuïteiten;
 • inkomsten uit swap-contracten;
 • huuropbrengsten van onroerend goed waar weinig tot geen activiteiten voor nodig zijn om deze opbrengsten te verkrijgen. 

Bovenstaande opsomming is niet volledig. 

Politiek prominent persoon (“publicly exposed person”) Natuurlijke persoon die een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, of directe familieleden daarvan (zoals de echtgeno(o)te/ geregistreerd partner daarvan, de ouders en de kinderen. 

Uiteindelijk belanghebbende 

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon die: 

 • een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van de juridische entiteit; 
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de juridische entiteit; 
 • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de juridische entiteit; 
 • begunstigde van 25% of meer van het vermogen van de juridische entiteit is, of 
 • een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de juridische entiteit. • Een juridische entiteit is gevestigd in de Verenigde Staten (exclusief Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden). 
 • Een juridische entiteit is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of één van haar afzonderlijke staten. 
 • Een juridische entiteit is een trust waarbij één of meer US Persons direct of indirect alle belangrijke beslissingen van de trust mogen nemen. En waarbij een rechter in de Verenigde Staten bevoegd kan zijn om uitspraken te doen over nagenoeg alle zaken over het beheer van een trust.

 

US Person 

Wanneer is een juridische entiteit een US Person? 

Een juridische entiteit is een US Person als die voldoet aan één van onderstaande situaties: 

 • Een juridische entiteit waarin de nalatenschap van één of meer US Persons wordt beheerd. 

 

Wanneer is een uiteindelijk belanghebbende een US Person? 

Een uiteindelijk belanghebbende is een US Person als deze voldoet aan één van onderstaande situaties: 

 • Hij is een ingezetene van de Verenigde Staten (inclusief de volgende Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden). 
 • Hij is een Amerikaans staatsburger. 
 • Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar, en 
 • Hij is geboren in de Verenigde Staten. 
 • Hij is geboren in Guam. 
 • Eén van de ouders is Amerikaans staatsburger. Daarbij moet de natuurlijk persoon ook aan overige voorwaarden voldoen voordat hij een Amerikaans staatsburger is. U vindt deze voorwaarden op www.irs.gov.
 • Hij heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij een natuurlijk persoon een US Person is. Of kijk voor deze specifieke informatie op www.irs.gov. 

 

Wanneer is een uiteindelijk belanghebbende ook een US Person? 

Een uiteindelijk belanghebbende is ook een US Person als deze in de periode van het lopende jaar en de twee jaar daarvoor ten minste 183 dagen in de Verenigde Staten is geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld: 

 • 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar, en 
 • 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor. 

Daarnaast moet hij ook het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. 

Wanneer is een uiteindelijk belanghebbend een Amerikaans staatsburger? 

Een uiteindelijk belanghebbende is Amerikaans staatsburger als deze voldoet aan één van onderstaande situaties: 

 • Hij is geboren in Puerto Rico. 
 • Hij is geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden. 
 • Hij is genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. 

 

Wel of niet belastingplichtig als US Person? 

Als de uiteindelijk belanghebbende of juridische entiteit voldoet aan de status van US Person, dan kan die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande opsomming is niet volledig. Twijfelt u of een natuurlijk persoon of juridische entiteit een US Person is? Vraag dan uw belastingadviseur hiernaar of kijk op www.irs.gov.