Risico's verbonden aan deelname in het fonds

Geïnteresseerde beleggers worden geacht kennis te nemen van de risico’s die verbonden zijn aan deelname in het AEF. Een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen van het AEF is geen garantie voor positieve rendementen.

De belangrijkste risico’s die kunnen spelen bij beleggen in het AEF zijn:

Rendementsrisico
Het rendement van de belegging in Participaties over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat pas vast op het verkoopmoment van die belegging. De waarde van Participaties is onder andere afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen van het Fonds en van de keuzes die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden behaald en er wordt geen rendement gegarandeerd. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Het risico bestaat dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds.

Algemeen marktrisico
Het AEF belegt in beursgenoteerde ondernemingen. De waarde van deze beleggingen kan sterk variëren als financiële markten of bepaalde categorieën beleggingen in hun geheel dalen als gevolg van factoren waarop het Fonds geen invloed heeft, zoals ontwikkelingen economische groei, renteontwikkelingen, inflatietempo, de prijsontwikkeling op de goederen- en valutamarkten en ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van het AEF is rechtstreeks gekoppeld aan de waarde van deze beleggingen en kan derhalve eveneens sterk fluctueren.

Risico

Het AEF zal er voor zorgdragen dat te allen tijde voldoende dekking tegenover de ingenomen short posities staat. Het AEF geeft hiervoor zekerheden af, hetzij in aandelen hetzij in contanten. In theorie is het mogelijke verlies op shortposities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst beperkt is tot ongeveer het bedrag van de investering.

Hefboomrisico
De totale posities van het AEF, long en short opgeteld, kunnen maximaal 150% van het totaal van het Fondsvermogen bedragen. Dit is een hefboom van 50%. Hierdoor loopt de Participant een hoger risico dan wanneer er geen hefboom toegepast zou worden

Valutarisico
Het AEF dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro kunnen hierdoor schommelingen, zowel positieve als negatieve, veroorzaken.

Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht
Het AEF belegt in ondernemingen waarvan de waarde naar oordeel van de Beheerder hoger ligt dan de huidige marktprijs (er wordt dan een long positie ingenomen) of lager (dan wordt er een short positie ingenomen). Er kan geen garantie worden gegeven dat het AEF er in zal slagen het gewenste rendement op een long- of short positie te realiseren. Er kan geen garantie worden gegeven dat analyses van de Beheerder, waaronder die van verwachte ontwikkelingen, op korte of langere termijn juist zijn, hetgeen kan resulteren in een verlies voor het Fonds.

Beleggingsmanagementrisico
De performance van het AEF is in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van de personen die het AEF managen. Deze personen zijn de middellijk bestuurders van de Beheerder. Overlijden, arbeidsongeschiktheid, vertrek, insolventie of terugtrekking van één van deze personen kan de performance van het AEF nadelig beïnvloeden.

Tegenpartijrisico
Het risico bestaat dat de Custodian, een uitgevende instelling, een tegenpartij bij een transactie of een andere partij waarop het AEF een vordering heeft in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen.

Operationeel risico
Het risico bestaat dat verliezen kunnen ontstaan door tekortkomingen in interne processen en systemen, menselijke fouten of door externe gebeurtenissen.

Kasstroomrisico
Het AEF kent een beperkte uittredingsmogelijkheid: slechts per de eerste werkdag van een kalendermaand bestaat voor een Participant de mogelijkheid om (een deel van) zijn Participaties te verkopen, mits het verkoopverzoek uiterlijk de 20e dag van de voorafgaande kalendermaand is ontvangen. (Daarbij geldt dat de Beheerder onder bepaalde omstandigheden gerechtigd is inkoop op te schorten.) Dit betekent dat tussen het moment waarop een Participant besluit om Participaties te verkopen en het moment waarop dat gerealiseerd kan worden het risico aanwezig is van een waardevermindering, in welk geval de verkoopopbrengst lager zal zijn dan wanneer de verkoopbeslissing direct uitgevoerd had kunnen worden.

Liquiditeitsrisico
Het AEF kan op enig moment een positie hebben in mid- en smallcap ondernemingen. Aandelen (en daarop betrekking hebbende derivaten) in deze ondernemingen zijn soms beperkt verhandelbaar waardoor deze mogelijk niet of slechts tegen een aanzienlijk lagere prijs dan de marktwaarde te gelde kunnen worden gemaakt.

Concentratierisico
Omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in een beperkt aantal posities kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het AEF dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd. Door deze strategie van het AEF kan het rendement van het AEF significant afwijken van de Europese aandelenindices. Hierdoor ontstaan specifieke risico’s die tot uitdrukking kunnen komen in Antaurus/prospectus/1 september 2018 19 aanzienlijke verschillen in de performance van het AEF en de Europese aandelenindices, zowel in positieve als in negatieve zin.

Derivatenrisico
De Beheerder kan gebruik maken van beursgenoteerde opties. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik daarvan een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de Netto Vermogenswaarde van het AEF.

Risico verlies van in bewaring gegeven activa
In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Depositary, de Juridisch Eigenaar, de Custodian of een onderbewaarnemer bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. De Depositary is weliswaar aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van een dergelijk verlies, maar het risico bestaat dat deze geen verhaalsmogelijkheden blijkt te bieden.

Risico van (fiscale) wetswijzigingen/wijzigende regulering
Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het AEF in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het AEF en zijn Participanten. Regulering is aan veranderingen onderhevig en veranderingen in de regulering zouden het AEF kunnen belemmeren in het realiseren van de beleggingsdoelstelling.

Systeemrisico
Gebeurtenissen in de wereld of activiteiten van één of meer grote partijen in de financiële markten kunnen leiden tot een verstoring van het normale functioneren van die financiële markten. Hierdoor zouden grote verliezen kunnen ontstaan ten gevolge van door die verstoring verwezenlijkte liquiditeits- en tegenpartijrisico’s.

Afwikkelingsrisico
Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt.

Erosie-risico
Als het Fonds in omvang afneemt (door uittredingen en/of daling van de waarde van de beleggingen) drukken de vaste kosten van het Fonds zwaarder op de (overblijvende) Participanten, dan wanneer het Fonds in omvang gelijk blijft of stijgt.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag.

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl