Privacy beleid

Het beschermen van privacy en persoonlijke informatie is essentieel en wordt verankerd als een grondrecht. Antaurus Capital Management (ACM) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze beschermen. 

Deze Privacy Verklaring omvat: 

 • wat zijn persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens;   
 • doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens; 
 • delen van uw persoonsgegevens; 
 • bewaartermijnen; 
 • beveiliging van uw persoonsgegevens; en 
 • uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

 

Onze Privacy Verklaring is bedoeld voor alle personen van wie ACM persoonsgegevens verwerkt, zoals participanten van het Antaurus Europe Fund (AEF) van ACM, prospects, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven of presentaties van het AEF of ACM en personen die bij ACM werken of solliciteren.  

Wij verzamelen persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt, zoals bijvoorbeeld u verstrekt gegevens bij het aangaan van een overeenkomst met ons, of door uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals via KvK bestanden, wederpartijen, internet of door gebruik te maken van andere openbare bronnen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een natuurlijk persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel; 
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer; 
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten; 
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw basisgegevens, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; 
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

ACM kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • om onze financiële diensten te verstrekken; 
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; 
 • voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze bijeenkomsten die voor u van belang kunnen zijn; 
 • voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor één van onze bijeenkomsten.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen: 

 • de uitvoering van een overeenkomst; 
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • gerechtvaardigd belang; 
 • uw toestemming. 

Delen van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitdrukkelijk niet voor andere commerciële doeleinden door derden. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot: 

 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; 
 • derden die relevant zijn voor onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld door ons uitbestede werkzaamheden aan onder andere de Administrateur en Bewaarder. 
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Verklaring  omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. 
 
Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen gebeurt alleen voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacy Verklaring vermelde grondslagen. 
 
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn eveneens verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Er geldt een gezamenlijke inspanning om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ACM, sluit ACM met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. 
 
Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal ACM er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 

Bewaartermijnen

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens’). Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u ACM informeert geen digitale berichten meer te willen ontvangen en/of ACM stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten of andere digitale mailings. 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien: 

 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt; 
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, met inachtneming van wettelijke bewaarplichten (zoals de fiscale bewaarplicht van veelal 7 jaar), bijvoorbeeld indien u alle participaties in het Antaurus Europe Fund verkoopt en u verder geen contact meer wenst met ACM.

Cookie beleid

ACM maakt op deze site (www.antaurus.com) gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij uw computer of mobiele apparaat bij een volgend bezoek. Als we over cookies spreken bedoelen we ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies. Bijvoorbeeld JavaScript, tags, web beacons, pixels en HTML5 Local Storage. Op deze pagina leest u welke cookies wij plaatsen. En wat dit voor uw privacy betekent. 

Wij plaatsen cookies om onze site goed te laten werken en te beveiligen. En om onze site, producten en diensten te analyseren en te verbeteren. Door cookies herkennen we u bij een volgend bezoek. En kunnen we een klantbeeld opbouwen met uw voorkeuren. Dit klantbeeld gebruiken we om u: 

 • sociale media aan te bieden. 
 • een persoonlijk aanbod te doen. Wij houden dan rekening met wat u op onze site bekeek. Bijvoorbeeld als wij u informatie toesturen over producten en diensten. 
 • aanbiedingen te laten zien op websites van derden die voor u interessant zijn. Dit doen wij samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in advertentietechnologieën. 

Functionele of noodzakelijke cookies

Deze cookies plaatsen wij altijd. De cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website technisch goed werkt en beveiligd is. 

Analytische cookies. Deze cookies plaatsen we alleen na uw toestemming. We gebruiken ze om statistieken te verzamelen over bijvoorbeeld het gebruik van onze website. En om onze site te verbeteren en meer gebruikersvriendelijk te maken. Ook gebruiken we deze cookies om gegevens op te slaan. Bijvoorbeeld: 

 • Het IP adres. 
 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt. 
 • Welk apparaat u gebruikt. 
 • Vanaf welke site u op onze site bent gekomen. 
 • Wanneer en hoe lang u onze site bezoekt of gebruikt. 
 • Welke pagina’s u bezoekt op onze site. 
 • Welke producten u aanvraagt.

Advertentiecookies

We combineren informatie uit advertentiecookies van onze site en sites van derden. Met het volgen van uw online surfgedrag en zoekgedrag doen we u zo relevant mogelijke aanbiedingen. Deze cookies plaatsen we na uw toestemming. Accepteert u deze cookies niet? Dan kunt u advertenties krijgen van producten die u al heeft. 

U geeft toestemming voor cookies door op akkoord te klikken. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ACM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen voor zo ver die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden (onze verwerkers), die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens, tot geheimhouding. Bovendien zijn onze medewerkers afdoende bekend met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Kortom, ACM zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn.  

Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing van ACM kunt u uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’. U kunt dus altijd uw toestemming intrekken. 

Ook heeft u het recht ACM te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens te verkrijgen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Antaurus Capital Management B.V., James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, of per email aan info@antaurus.com. 

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Een dergelijk bezwaar kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Antaurus Capital Management B.V., James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, of per email aan info@antaurus.com. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

ACM kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Op onze website kunt u onze Privacy Verklaring inzien. Wij adviseren u dit te doen, in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan ACM verstrekt.