Raad van Commissarissen

Antaurus Capital Management B.V. heeft op eigen initiatief een intern toezichtorgaan op het bestuur ingericht. Op deze manier wordt het intern toezicht versterkt met een evenwichtiger governancestructuur tot gevolg.

De RvC heeft de gebruikelijke toezichthoudende taak en raadgevende taak naar de onderneming, maar heeft geen werkgeversrol jegens de directie van Antaurus Capital Management B.V. De RvC heeft ook geen rol t.a.v. de operationele specifieke beleggingskeuzes die de onderneming maakt en ook niet ten aanzien van het Antaurus Europe Fund zelf.

Het onafhankelijke toezichtsorgaan zal met advies het door het bestuur uitgestippelde beleid ter discussie stellen en kritisch tegenwicht kunnen bieden. Wij verwachten op deze manier met extra kennis en ervaring een betere balans bij belangenafweging en besluitvorming binnen het bestuur te realiseren. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant taken van beheer en beheerondersteuning, en aan de andere kant het toezicht op het bestuur. Er is aansluiting gezocht bij de regeling voor de Raad van Commissarissen als bedoeld in Boek 2 Burgerlijk Wetboek zoals wordt aanbevolen door de AFM als een best practice.

Vanuit de cyclus van planning en control staat de raad regelmatig stil bij thema’s zoals de aan de onderneming verbonden risico’s, interne procedures rond (financiële) verslaglegging en de strategie. In dat opzicht staat de RvC met plezier de directie van Antaurus Capital Management B.V. als klankbord terzijde vanuit de uiteenlopende expertise en achtergrond van de commissarissen. De raad komt periodiek vier keer per jaar collectief bijeen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit Wim Schreuder Goedheijt en Silvia Zonneveld. Zie onder Team voor een korte persoonlijke beschrijving.

Het voorzitterschap in de RvC is duaal van aard. Het voorzitterschap in bijeenkomsten wisselt. De gedachte van gelijkwaardigheid tussen de twee RvC leden en unanimiteit in de besluitvorming staat centraal. Transparantie en openheid is belangrijk. Iedereen krijgt dezelfde informatie, tegelijkertijd.

Beide leden van de RvC zijn getoetst door de toezichthouder op vaardigheden voor het voorzitterschap.

De financiële wereld heeft altijd mijn belangstelling gehad en met name de risico-analyse en -afweging. De laatste jaren heb ik mij steeds meer toegelegd op toezichthoudende functies.

Ik ben 27 jaar werkzaam geweest bij ABN AMRO in diverse functies zoals op het gebied van accountmanagement voor corporate clients, directeur kredieten Nederland, hoofd staffuncties van het value center zaken en tenslotte als CFO voor de aandachtsgebieden van een drietal leden van de RvB van de bank. In 2013 heb ik ervoor gekozen om verder als bestuursadviseur te willen werken vanuit mijn eigen bedrijf. Momenteel ben ik tevens lid van de RvC van Meerlanden NV en zit daar de auditcommissie voor. Daarnaast zit ik in de RvA van INTOS BV, een interieurmaker, en van NUDGE BV een onderneming die het duurzaamheidsdenken ondersteunt met het bieden van opleidingen voor jonge mensen en het bieden van een platform en handelingsperspectief voor de meer dan 70.000 in duurzaamheid geïnteresseerde leden van NUDGE.

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende senior managementposities binnen Corporate- en Private Banking bij ABN AMRO heb ik gekozen voor een nieuw pad, waarbij ik diverse advies en toezichthoudende functies vervul, zowel binnen de public als private sector. Gezien mijn laatste positie als Managing Director bij Wealth Management van ABN AMRO en mijn interesse in Investments, is een toezichthoudende functie in de financiële sector en specifiek in de investment wereld een logische keuze. Verder heb ik een toezichthoudende rol vervuld bij ABN AMRO Luxemburg, ABN AMRO Stichting kunst en historisch bezit en momenteel eveneens bij het Prinses Beatrix Spierfonds.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag.

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl