Risico's

Hieronder volgt een beschrijving van enkele risico’s die betrekking hebben op het fonds. Voor een volledige beschrijving van de risico’s verwijzen wij u naar het prospectus van het fonds.

Risico´s van algemeen economische en politieke aard

Het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, inflatie/deflatie, economische, politieke en bedrijfs(tak) ontwikkelingen
(faillissementen en andere debiteurenrisico’s), tijdsverloop en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten.

Koersrisico

Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico’s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden
hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt evenwel geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het
Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, hetgeen kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds.

Short posities

Het Fonds zal er voor zorg dragen dat te allen tijde voldoende dekking tegenover de ingenomen short posities. Het Fonds geeft hiervoor zekerheden af, hetzij in aandelen hetzij in contanten. Deze bepalen
het maximum waarvoor short posities aangegaan kunnen worden. In theorie is het mogelijke verlies op shortposities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst beperkt is tot ongeveer het bedrag van de investering.
Er is geen garantie dat de benodigde effecten om de short te dekken beschikbaar zullen zijn voor aankoop.

Rendementsrisico

Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement van 7 - 10% op jaarbasis na aftrek van alle kosten. Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Naast
het ontvangen van een management fee ontvangt de Beheerder ook een performance fee over de gemaakte performance. Dit zou een incentive kunnen creëren voor de Beheerder om meer risico te
nemen bij de keuze van de posities dan dat het geval zou zijn geweest zonder een dergelijke performance fee.

Track-recordrisico

Het Fonds heeft een track record opgebouwd. Echter, de in het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Kasstroomrisico

Het Fonds kent een beperkte uittredingsmogelijkheid: uiterlijk op de laatste werkdag van een kalendermaand bestaat voor een participant de mogelijkheid om (een deel van) zijn participaties te verkopen. De 0,2% uittredingskosten komen ten gunste van de overige participanten in het Fonds.

Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden